Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Rada školy

Členovia RŠ

 • MUDr. Viktória Just, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy
  zvolená predsedkyňa Rady školy
 • JUDr. Andrea Ščevíková, právnička, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy,
  zvolená podpredsedkyňa Rady skoly
 • MUDr. Barbora Žiaková, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy
 • Ing. Alena Kuviková Strápková, šéfredaktorka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy
 • Ing. Ján Hrčka, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, zástupca za mestskú časť Bratislava - Petržalka
 • Mgr. Katarina Lukyová, zástupkyña z radov zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, samostatný odborny referent
 • doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., vedúca Katedry umeleckej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podiela na výchove a vzdelávani v ZUŠ J. Albrechta
 • PaedDr. Juraj Monsberger, zástupca za mestskú časť Bratislava - Petržalka, odborný zamestnanec skolského úradu
 • Mgr. art. Vencislava Ilievska, učiteľka, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
 • Mgr. art. Martin Ťažký, učiteľ, zvolený zástupca pedagogickych zamestnancov
 • Slávka Krížiková, tajomníčka, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
Imprint